Алдаанд тэсвэртэй систем

Fault tolerant(алдаанд тэсвэртэй систем) Зарим системийн ажиллагаа нь хол газар эвдрэл багатай дамжуулагддаг үүнийг Fault Tolerant гэж нэрлэдэг, яагаад гэвэл тэд ямар нэг алдааг тэсэж чаддаг ба үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлдэг. Алдаанд тэсвэртэй системийн тэмдэглэлд алдаа илрүүлэх төхөөрөмж шаарддаг, оношлодог бас хэрвээ боломжтой бол засдаг. HP NonStop систем (formerly Tandem) системийн зорилго нь техник хангамж программ хангамж хоёрийг хангах үйл ажиллагааний явцад гарсан алдааг үл хамааран үргэлжлүүлдэг.