Анхны тохируулгын бодлого

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search

First fit strategy - Анхны тохируулгын бодлого

Тодорхойлолт:

Анхны тохируулга. Анхны нүхэнд байрлуулах энэ нь хангалттай том байх хэрэгтэй. Бид хангалттай том хоосон зай олдсон үед хайлтаа зогсоож болно. Бид хангалттай том сул нүх олтлоо хайлтаа зогсоож чадахгүй.


Дараах ажлууд нь хуваалт хэрэглэж буй санах ойруу дуудагдаж ачаалалахдаа тодорхой санах ойд байрлуулах нөхцөлүүдтэй. 
(Best-fit, first-fit ба worst-fit )
Gnz.png
                             Зураг №1             
Хэрэглээ: Анхны тохируулга

Анхны тохируулгын санах ойн хувиарлалт нь хувиарлалт хийхэд хурдан гэвч санах ойг эвдрэлд хүргэдэг.Хуулбар зураг эхний цикл давтамжийг харуулж, ажил 1 –ээс 4 нь анх оруулсан тэгэхэд ажил 6 ажилтай блок 5 яагаад гэвэл үлдсэн санах ойн зай нь хэрэгцээтэй үйл явцад хангалттай.Тэгэхэд ажил 5 нь дараалалд хүлээгдэнэ яагаад гэвэл санах ойн зай блок 5-д хангалттай биш зөвхөн ажил 5-ийн үйл явцад зориулан. Дараа нь дараагийн цикл давтамжинд, ажил 5 ажил 2-оор блок 1 дээр солигдох ба ажил 7 ажил 4- өөр блок 4 дээр ажил 4 ба ажил 2 үйл явцаа дууссаны дараа солигдоно. Ажил 8 нь дараалалд хүлээгдэнэ яагаад гэвэл үлдсэн блокууд ажил 8 санах ойд зохицоход хангалттай биш.Гучдугаар цикл давтамжид, ажил 8 ажил 3 ба ажил 9 блок 4 –ийн байрийг эзэлсний дараа үйл явц ажил 7 дуусна.Тэгээд ажил 1 ба ажил 5 өөрийн блок дээрээ үлдэнэ. Гучин цикл давтамжийн дараа блок 1 ба блок 5 сул чөлөөтэй цаанаас ирэх ажилыг хийхэд бэлэн байна гэвч 10 ажлаас хойш тэгэхээр энэ нь сул үлдэнэ. Бас ажил 10 блок 2 дараа нь ажил 1 ээлжээ дуусгана.Нөгөөтээгүүр, ажил 8 ба ажил 9 өөрсдийн блок дээрээ үлдэнэ.Тэгээд 50 дахь цикл эргэлт, зөвхөн ажил 9 ба ажил 10- уудын үйл явц 3 санах ойн блок сул байна.60 дахь цикл давтамж, ажил 10 нь зөвхөн сүүлийн ажил болон үлдэж цааш үйл явц ба сүүлд нь дал дахь цикл давтамж, бүх ажилууд амжилттай үйл явцаа дуусгах ба бүх санах ойн блокууд одоо сул чөлөөтэй болно.

Gana.jpeg
                             Зураг №2  
Ашигласан материал: http://thumbsup2life.blogspot.com/2011/02/best-fit-first-fit-and-worst-fit-memory.html     
          http://siber.cankaya.edu.tr/OperatingSystems/ceng328/node182.html
          Operating System Concepts 7th edition