Дарааллын шинжлэл

Молекул биологийн дарааллын шинжлэл нь нуклейн хүчил дэх нуклеотидын дараалал, эсвэл пептид юмуу уураг дахь амин хүчлийг тодорхойлоход оршдог. Дээж авсны дараа ДНХ-ийн дарааллыг машинаар автоматаар гаргаж, үр дүнг компьютер дээрхаруулах боломжтой. Эдгээр үр дүнг тайлбарлах нь хүмүүсийн хувьд чухал хэвээр байна.

Дарааллын шинжлэлийн мэдээллийг биологийн олон салбарт ашигладаг. Энэ нь бие даасан организм эсвэл организмын бүлэг хоорондын харилцааны талаар мэдээлэл өгдөг. Ингэснээр тэд хоорондоо хэр ойрхон байгааг харуулдаг.

ДНХ-ийн суурь хос дараалал ДНХ-ийн дараалал нь ДНХ-ийн молекул дахь нуклеотидын дараалал юм. Энэ нь ДНХ-ийн молекул эсвэл хэлхээний анхдагч бүтцийг илэрхийлсэн үсгийн дарааллаар бичигдсэн байдаг. Хэрэв функциональ бол ийм дараалал нь уургийн молекул дахь амин хүчлийн дарааллын мэдээллийг агуулдаг. ДНХ-ийн хэлхээний боломжит дөрвөн нуклеотидын төлөөлдөг суурь үсгүүд нь А, С, G, T- аденин, цитозин, гуанин, тимин юм. Дараалал нь AAAGTCTGAC дарааллын адил цоорхойгүй бие биенийхээ хажууд хэвлэгддэг.

РНХ болон уургийн судалгаа нь илүү нарийн төвөгтэй байдаг. ДНХ-ийн ерөнхий бүтэц нь энгийн бас урьдчилан таамаглах боломжтой (давхар спираль). РНХ болон уургийн судалгаа нь олон янз ба тэдгээрийн 3 хэмжээст бүтцийн судалгааг багтаасан байх ёстой бөгөөд хэрхэн ажиллахад нөлөөлдөг. Тодорхой хэмжээгээр энэ нь компьютерт туслах ч тухайн тохиолдол бүрт баталгаажуулах шаардлагатай.