Киотогийн протокол

Дэлхийн дулаарлыг буруулах зорилгоор энэхүү протоколыг байгуулсан бөгөөд дэлхийн ихэнх улс орнууд энэхүү протоколд нэгдээд байгаа юм.