Монгол цаазын бичиг

“Монгол цаазын бичиг”-ийн гол ял нь гэвэл, цаазаар аваачих, цөлөх, боол болгох, зовлонт ажилд албадан зүтгүүлэх, оногдол ээлжийн гадуур өртөөний алба хийлгэх, гав дөнгө зүүлгэх, гянданд хорих, эрүү шүүлт тулгах, элдэв торгууль оногдуулах зэрэг байжээ.