Пик ойл

Пик ойл (Англи: Peak oil) гэдэг нь дэлхийн газрын тосны олборлолтын дээд цэг. Зарим эрдэмтэд 1950-иад оны үед газрын тосны олборлолт дээд цэгтээ хүрч буурах динамикийг ойлгох нь чухал болохыг анхааруулсан байна. Үүнийг үнийн өсөлт бууралтыг газрын тосны олборлолтын дээд цэгтэй уялдуулсан нь өнөө үеийн олон улсын аливаа том арга хэмжээг тайлбарлахад дөхөмтэй.