Системийн дизайн

Системийн дизайн тодорхой шаардлагыг хангасан гэдэг нь тухайн систем нь архитектур, бүрэлдэхүүн, модулиудыг, интерфейс, мэдээллийг тодорхойлох үйл явц юм. Системийн дизайн бүтээгдэхүүний хөгжил нь системийн онолын хэрэглээ гэж ойлгож болох юм. Системүүд нь дүн шинжилгээ хийх журам, тогтолцоо архитектур болон инженерийн системийн зарим давхцах байна. Бүтээгдэхүүний хөгжлийн өргөн хүрээтэй сэдэв "бүтээгдэхүүний хөгжил нь нэг арга болгон маркетинг, дизайн, үйлдвэрлэлийн хэтийн хольцтой," Хэрэв дараа нь зураг төслийн маркетингийн мэдээлэл авч, бүтээгдэхүүний загварыг бий болгох үйлдэл үйлдвэрлэсэн байх ёстой. Тиймээс мэдээллийн дизайн нь тодорхойлох, хэрэглэгчийн заасан шаардлагыг хангах тогтолцоог хөгжүүлэх үйл явц юм.

Архитектур загварын

Системийн Архитектур загварын бүтэц, зан, энэ систем нь илүү санал бодлыг тодорхойлдог систем архитектурын зураг төсөлд онцолсон байдаг.

Логик загвар

Системийн логик загвар нь системийн мэдээллийн урсгал, орц, гарцыг нь хийсвэр төлөөлөл хамаарна. Энэ нь бодит системийн хэт хийсвэр (заримдаа график) загварыг ашиглан, загварчлал ашиглан хийсэн байна. Систем нь зураг төслийн хүрээнд багтана. Логик загвар ER диаграмм, өөрөөр хэлбэл аж ахуйн нэгж харилцаа диаграмм орно.

Бодит дизайн

бодит дизайн нь системийн бодит орц гарцын үйл явцад хамрагдана. Энэ нь датанууд хэрхэн системрүү ордог хэрхэн үйл ажиллагаагаа явуулдаг хэрхэн баримтжуулах болон жинхэн гэдгийг нотлох хэрхэн бодит дизайнд харуулна. Дараах системийн шаардалга шийдэгдсэн байна.

1. Орцын хэрэгцээ

2. Гарцын хэрэгцээ

3. Хадаглах хэрэгцээ

4. Үйл явцын хэрэгцээ

5. Системийн удирдлага болон нөөцлөх эсвэл сэргэлт

Гэхдээ нөгөө нэг талаас бодит системийн хэсэг дараах 3 дэд бүлгүүдэд хуваагдаж болно.

1. Хэрэглэгчийн дизайн солилцуулагч (интерфэйс)

2. дизайны мэдээлэл

3. Дизайны үйл явц

Хэрэглэгсийн интерфэйс дизайныг систэмд хэрхэн мэдээлэл нэмэх хэрхэн системийг тэдэнд буцаан мэдээллийг танилцуулахыг авч үзнэ. Мөн хэрхэн мэдээлэлийг төлөөлж хадгалж байгаа талаар авч үзнэ. Эцэст нь үйл явцын загвар өгөгдөл хэрхэн хаанаас яаж дамжин гарч орж ирж байгаа, аюулгүй байдлыг нь баттай хангасан эсвэл өөрчтлсөн нь тал дээр авч үздэг. Систем нь төслийн үе шатны төгсгөлд 3н дэд үүргийг тодорхойлсон баримт бичиг үйлдвэрлэж байгаа ба дараагийн үе шатад хэрэглэх боломжтой болсон.