Тасалдлын вектор

график интерфейс
Тасалдлын векторын хүснэгт

 

Тасалдлын вектор(Interrupt vector) нь тасалдал боловсруулагч(Interrupt handler)-ийн санах ойн байрлал бөгөөд нэгээс илүү тасалдал хүлээж байх үед нь дараалалд хадгалдаг.

65xx процессор дахь тасалдалын векторын байршил
Interrupt Vector (hexadecimal)
LSB MSB
Загвар:'''ABORT''' FFF8 FFF9
Загвар:'''COP''' FFF4 FFF5
Загвар:'''IRQ'''/BRK FFFE FFFF
Загвар:'''NMI''' FFFA FFFB
Загвар:'''RESET''' FFFC FFFD


Тасалдлын векторын хэрэглээ

Процессор(Процессор) нь тасалдлын вектор(Interrupt vector)-ыг ашиглан тасалдлын эх үүсвэрийг олж авдаг. Тасалдал(Interrupt) ажиллаж дууссаны дараа түр хадгалсан регистрүүдийн утгыг сэргээхэд өмнө нь ажиллуулж байсан програмаа үргэлжлүүлэн ажиллуулна. Тасалдлын үүрэг бол процессын хийж байгаа ажлыг түр “тасалдуулан“ яаралтайгаар өөр зүйл хийлгэх үүрэгтэй.

график интерфейс
Тасалдлын процесс