Термодинамикийн тэнцвэр

Термодинамикийн тэнцвэр нь термодинамикийн аксиоматик ойлголт юм. Энэ нь нэг термодинамик системийн дотоод төлөв буюу их, бага нэвчдэг эсвэл үл нэвчдэг ханаар холбогдсон хэд хэдэн термодинамик системүүдийн хоорондын хамаарал юм. Термодинамикийн тэнцвэрт байдалд систем дотор болон системүүдийн хооронд бодисын цэвэр макроскоп урсгал мөн энергийн урсгал байддаггүй. Өөрийн дотоод термодинамик тэнцвэрт байдалд байгаа системд макроскопийн өөрчлөлт гардаггүй.

Харилцан термодинамик тэнцвэрт системүүд нь харилцан дулаан, механик, химийн болон цацраг идэвхт тэнцвэрт байдалд нэгэн зэрэг байдаг. Системүүд нь нэг төрлийн харилцан тэнцвэрт байдалд байж болох ч бусадтай нь тэнцвэрт байдалд байдаггүй. Термодинамикийн тэнцвэрт байдалд бүх төрлийн тэнцвэр нь термодинамик үйл ажиллагаагаар сарнигдах хүртэл нэг дор, тодорхойгүй хугацаагаар хадгалагддаг. Макроскопийн тэнцвэрт байдалд төгс эсвэл бараг төгс тэнцвэртэй микроскоп солилцоо үүсдэг. Энэ бол макроскопийн тэнцвэрт байдлын тухай ойлголтын физик тайлбар юм.