Транспираци

Навчны амсрын эсээр ус уурших үзэгдлийг транспираци гэнэ. Транспирациас үүссэн агаар нь дээш хөөрч агаарыг чийгшүүлэх ба үүл болон хувирч хур тунадас үүсгэдэг байна.

Ургамал нь өөрт хэрэгтэй усыг удаан нөөцөлвөл ялзрах учраас илүүдэл усаа ууршуулан гаргадаг.