"Улс төр"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
No edit summary
Нийгмийн нэг бүлэг нөгөө хэсэгтэй харилцахдаа хүч хэрэглэх эрх дээр тулгуурласан засаглалын онцгой төрөл гарч ирэх үеэс улс төр үүссэн ажээ. Үүнийг төрийн засаглал гэж болно. Иймд аливаа засаглалын харилцаа үйл ажиллагааны зөвхөн төрийн эрх мэдэлтэй холбогдох тэр хэсгийг улс төр гэж ойлгож болно. Төр улс 6000 жилийн өмнө үүссэн гэж үздэг.
 
Г.Алмондын улс төрийн системийн ангилал:
== Гадаад холбоос ==
- ''Англие-Америкийн'': Нэг төрлийн улс төрийн системтэй, уг системийн зорилго түүнд хүрэх арга
{{commonscat|Politics|Улс төр}}
зам,механизм нь либерал үнэт зүйлдээ тулгуурладаг.
{{stub}}
- ''Эх газрийн'': Төлөөллийн ардчиллын зэрэгцээ шууд ардчиллын үзэл санааг эрхэмлэдэг янз бүрийн
үзэл суртал,уламжлал бүхий улс төрийн намуудын улс төрийн системд гүйцэтгэх үүрэг, иргэдийн
улс төрийн оролцоо өндөх байдаг.
- ''Аж үйлдвэржилтийн өмнөх ба аж үйлдвэржсэн'': Улс төрийн соёл нь уламжлалт болон өрнөдийн үнэт
зүйлсийн аль алиныг нь багтаасан, зарим тохиолдолд хослуулсан олон янз байдгаараа онцлогтой.
- ''Тоталитар'': Эрх мэдлийг хэт төвлөрүүлж, албадлага, хүчирхийлэл хэрэглэдэг.
 
 
[[Ангилал:Улс төр| ]]
 
''Аристотель'': Улс төр нь хүмүүсйин хамтран амьдрах хэлбэр бөгөөд хүн бол улс төрийн амьтан юм.
''Дэвид Истон'': Улс төр гэдэг бол засгийн эрх мэдлийг ашиглан нийгэмдэх үнэт зүйлсийг хуваарилан
байршуулах үйл явц мөн.
Х.Лассуэл: Улс төр гэдэг бол " Хэн, юуг, хэзээ, хэрхэн олж авч буй тэмцэл" "Хүнд угаас эрх мэдэл
рүү тэмүүлэг чанар оршдог. Эрх мэдэл бол баялаг, нэр хүнд, эрх чөлөө зэргийг олж авч,улмаар амьдралаа
сайжруулах арга хэрэгсэл юм

Хажуугийн цэс