"Уураг (молекул)"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Уургын бүтцийн тооноос олон генийн дараалал байдаг. Шийдэгдсэн бүтцүүдийн бүлгийг бүтэц олдог үндсэн аргуудын нэг болох X-ray crystallography-д ашиглагддаг нөхцөл болгоход амархан байдаг уургуудтай хольдог. Тодорхойлвол, бөмбөлгөн уургууд нь X-ray crystallography-д кристал болгон бэлдэхэд харьцангуй амархан байдаг. Товчоор бол мембарны уурагууд нь кристалжуулхад амаргүй байдаг учир PDB-д бүрэн бусаар төлөөлүүлдэг. Бүтцийн геномиксийн удиртгалууд эдгээр дутагдлуудыг үндсэн нуглараа бүлгүүдийн төлөөлөгчдийн бүтцүүдийг ёс журамтайгаар шийдэн олж засахыг оролдсон. Уургын бүтэц олдог аргуудыг ашиглагдаж туршилтаар бүтцийн олоогүй байгаа уургуудад үнэмшилтэй бүтэц гаргаж авахыг оролдож байгаа.
 
===Эсэд гүйцэтгэх үүрэг===
 
Уургууд нь эс дотор голлох үүрэг гүйцэтгэгчид байдаг ба генд кодчилогдсон мэдээллийн тодорхойлсноор үүргүүдийг гүйцэтгэдэг гэж хэлэгддэг. РНХ-ийн төрлүүдийг тооцохгүй байвал бусад биологийн молекулууд нь харьцангуй идэвхгүй байдаг учраас тэдгээр дээр уургууд ажилладаг. Escherichia coli эсийн хуурай жингийн хагасын уургууд эзэлдэг байхад өөр ДНХ болон РНХ мэтийн макромолекул нь 3% болон 20% эзэлдэг. Тодорхой эсэд эсвэл эсийн төрөлд байгаа уургын бүрдлийг түүний протеом гэдэг.

Хажуугийн цэс