"Үнэт металл"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
Хуудас үүсгэв: "Үнэт металууд – Au, Ag, Pt болон түүний дагуулууд (Ir ириди, Pd паллади, Os осми)"
(Хуудас үүсгэв: "Үнэт металууд – Au, Ag, Pt болон түүний дагуулууд (Ir ириди, Pd паллади, Os осми)")
(Өөрчлөлт алга)
Anonymous user

Хажуугийн цэс