"Даралт"-ны өөр хувилбарууд

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
(Хуудас үүсгэв: "'''Даралт''' гэдэг нь материйн оршин буй орон зайндаа жижигрэхгүй байхыг эсэргүүцэ...")
 
[[Файл:Pressure force area.svg|thumbnail|right|Зурагт хүч нь талбайд босоо чиглэлд үйлчилж буйг дүрсэлжээ.]]
'''Даралт''' гэдэг нь [[Матери|материйн]] оршин буй орон зайндаа жижигрэхгүй байхыг эсэргүүцэх эсэргүүцлийн хэмжээс юм. Даралт нь [[Скаляр (математик)|скаляр]] [[Физикийн хэмжигдхүүн|физикийн хэмжигдхүүн]] бөгөөд [[Олон улсын нэгжийн систем|СИ системийн]] нэгж [[Паскаль (нэгж)|паскалиар]] хэмжинэ. Томъёонд тэмдэглэхдээ <math>p</math> үсгээр тэмдэглэх бөгөөд энэ нь латин болон англи хэлний даралтын ''([[Латин хэл|лат.]] <big>pressio</big> [[Англи хэл|англ.]] <big>pressure</big>)'' гэсэн үгний эхний үсэг юм.
 
Даралт нь ихэнх тохиолдолд [[хүч]]ийг <math>F</math> [[гадаргуугийн талбай]]д <math>A</math> харьцуулсан харьцаатай тэнцүү байдаг.
:<math>p = \frac{F}{A}</math>
Өөрөөр хэлбэл хүчний вектор нь харьцуулсан гадаргуу дээр босоо чиглэлд А гадаргуугийн талбайгаар нөлөөлнө гэсэн үг юм. [[Уян налархайн онол]]ын үүднээс харвал даралт нь [[Хүчдэл (механик)|хэвийн хүчдэл]] бөгөөд үүгээр [[Хүчдэл (механик)|механикийн хүчдэлийн]] онцгой тохиолдол болно.
 
==Энгийн тодорхойлолт==
Даралт бол талбайд үйлчлэх хүчний үр дүн юм. Даралтын хэмжээ харьцуулсан талбай А-д босоо чиглэлд үйлчлэх [[Вектор|хүчний нийлбэр]] <math>F_n</math>. Математикт:
:<math>
p = \frac{F_n}{A}\quad \text{;} \quad p = \frac{\mathrm d F_n}{\mathrm d A}
</math>
 
:<math>p</math> Даралт,
:<math>F_n</math> [[Хүчдэл (механик)|Хэвийн хүчдэл]]
:<math>A</math> Хүчний үйлчилж байгаа гадаргуугийн талбай.
Даралтыг тодорхой чиглэлд үйлчилдэг (хэдийгээр чиглэлтэйгээр хэрэглэдэг боловч) гэдэг нь буруу юм. Учир нь даралт нь чиглэлгүй скаляр хэмжигдхүүн. Харин даралтыг бүх чиглэлд үйлчилдэг гэж тодорхойлох нь илүү оновчтой. Үнэндээ бол энэ чиглэл нь ихэвчлэн тухайн сонирхсон хэсэгт даралтын улмаас бий болсон хүчний үйлчлэх чиглэлийг заадаг.
{{stub}}
 

Хажуугийн цэс