Jump to content

"Натурал тоо"-ны өөр хувилбарууд

засварлах хураангуй байхгүй
No edit summary
Tags: Reverted Mobile edit Mobile web edit
No edit summary
Tags: Manual revert Reverted Mobile edit Mobile web edit
[[Тооны онол]]оор тооны хуваагдах шинж, [[анхны тоо]]ны тархац гэх мэт натурал тооны шинжүүдийг судалдаг.
 
Натурал тооны олонлогт чухамгмзёггёүчннёнёёёёёёггёёггёёёхххүүүүүзхүүчухамхүү [[тэг]] орох эсэх талаар албан ёсны тогтсон зөвшилцөл байхгүй учир заримдаа эерэг бүхэл тоо {1, 2, 3, ...}, сөрөг бус бүхэл тоо {0, 1, 2, 3, ...} гэж ялган нэрлэсэн байдаг. Натурал тооны олонлогт зарим хүмүүс тэг орно гэж тодорхойлдог бол зарим нь орохгүй гэж тодорхойлдог.
 
==Натурал тооны түүх болон тэгийн тухай==
Anonymous user