Харчин дундад хошуу

Харчин дундад хошуу нь 1705 онд Харчин баруун гарын хошуунаас таслан байгуулсан. Энэ нь Зостын чуулганд багтаж байсан. 1949 оноос Нинчэн шянь болжээ.