Хилийн делимитаци

Сицилийн арлын Делимитаци

Хилийн делимитаци буюу Хил хязгаарыг тогтоох (латин. Delimitatio "тэмдэглэгээ") - Хөрш орнуудын хоорондох улсын хилийн ерөнхий байрлал, чиглэлийг яриа хэлэлцээгээр тодорхойлохыг хэлнэ. Хилийн хязгаарыг тогтоох нь ихэвчлэн хоёр улсын хоорондын хилийг тогтоох, эсвэл өөрчлөх тухай тусгай яриа хэлэлцээний салшгүй хэсэг юм. Хязгаарлалт тогтоох явцад гэрээнд оролцогч талууд газар дээр нь ажил хийхгүйгээр газрын зураг дээр тогтсон дүрмийн дагуу хилийн зурвасыг тодорхойлж гэрээний бие даасан зүйл эсвэл тус баримт бичгийн хавсралт болгодог.

Гэрээнд заасан хилийн шугамын байршлын дагуу газар зүйн зураг дээр дүрсэлдэг. Энэ нь хил хязгаарыг тогтоох гэрээний салшгүй хэсэг бөгөөд ийм байдлаар тухайн хилийн шугамын тодорхой байршил заалт болж өгдөг.

Хил хязгаарыг тогтоох (хилийн делимитаци) материал нь хил хязгаарыг тодорхойлох дараагийн үе шатанд үндэс суурь болж өгдөг - газар дээр нь хилийн зурвас тогтоох (хилийн демаркаци).