Хуйларсан гүйдэл

Хуйларсан гүйдэл гэдэг нь сунасан цахилгаан дамжуулагчид хугацаанаас хамааран өөрчлөгдөх соронзон орон эсвэл хөдөлгөөнтэй дамжуулагчид хугацаа нь тогтмол бөгөөд орон зайн хувьд гомоген бус соронзон орны индукцлэлийн гүйдлийг нэрлэдэг. Хуйларсан гэдэг нь индукцлэгдэх гүйдлийн шулуун нь хатуу тогтсон зам байхгүй өөрийгөө хаан хуйларсан зам үүсгэх учраас ингэж нэрлэжээ.