Үндсэн санах ой \main memory\

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search


 Linear address - шугаман хаяг шугаман хаяг виртуаль хаяг шиг интерпретацлагдан хүснэгт ашигласан физик хаягаар дүрслэгдэнэ. Энэ тохиолдолд ганц хүндрэлтэй тал нь 32 бит  виртуаль хаягтай 4К сегмент 1 сая хуудас багтааж чадна. Иймээс хуудасны хүснэгтийг багасгах үүднээс 2 шатлалтай дүрслэл хэрэглэнэ.
       Physical addresses- Физик хаяг 

• Энэ хаяг нь дотоод эсвэл дэлхий дахины сүлжээгээр тодорхойлогдсон хаяг юм. Өгөгдлийн холболт түвшинд хэрэглэгддэг фремд уг хаяг нь багтсан байдаг. Физик хаяг нь доод түвшний хаяг. • Хаягийн урт болон хэлбэр нь тухайн сүлжээнээс хамааран өөрчлөгдөнө.

       Logical addresses- Логик хаяг 

• Бусад сүлжээнүүдээсээ биеэ даасан байдалтай бүх нийтийн холбоонд ашиглагддаг. Физик хаяг нь өөр өөр хэлбэртэй хаягтай байж болох интернетийн сүлжээнд шаардлага хангадаггүй. Энэ шалтгаанаар логик хаяг бий болсон. Интернетэд холбогдсон толгой компьютер дахин давтагдахгүйгээр 32 битийн логик хаягийг өгнө. • Физик хаяг дамжуулалтын явцад өөрчлөгдөх бол логик хаяг хэвээрээ үлдэнэ.

      LDT (Local descriptor table) 
      GDT (Clobal descriptor table) 

Программ бүр өөрийн local дескрипторын хүснэгттэй ба ганц global дескрипторын хүснэгт бүх программуудад хуваагдана. LDT программ бүрийн local сегментийг (код, өгөгдөл, стек г.м.), харин GDT системийн сегмент болон өгөгдлийн системийг тодорхойлно. Сегментэд хандахын тулд сегментийн селекторыг сегментийн регистрүүдийн нэгэнд ачаална. Программ гүйцэтгэгдэж байхад CS регистр кодын сегментийн селекторийг, DS өгөгдлийн сегментийн селекторыг агуулна. Селектор бүр 16 бит тоо байна.


Ажиллаж буй программ бүр 1024 ш 32 бит элементээс тогтох хуудасны хүснэгттэй байна. Энэ хүснэгтийн хаяг global регистрээр тодорхойлогдоно. Хүснэгтийн элемент бүр хуудасны кадрыг заана.

     DIR, PAGE, OFF талбарт хуваагдсан шугаман хаяг

DIR талбар хуудасны директор дахь индекс болж хэрэглэгдэх буюу хэрэгтэй хуудасны хүснэгтийг заана. PAGE талбар хуудасны хүснэгт дэх индекс болох буюу хуудасны кадраас физик хаягийг олоход хэрэглэгдэнэ. OFF талбар хуудасны кадрын хаягт нэмэгдэн хэрэгтэй байт болон үгийн физик хаягийг үүсгэнэ.

Хуудасны хүснэгтийн элемент бүрийн хэмжээ 32 бит ба үүнээс 20 бит нь хуудасны кадрын дугаар байна. Үлдсэн битүүд access бит, өөрчлөлтийн бит, хамгаалалтын бит г.м. байна.Хуудасны хүснэгт бүр 4К хэмжээтэй 1024 хуудасны кадрын элемент агуулах тул хуудасны хүснэгт 4М байт санах ойтой ажиллана. 4Мбайт-аас богино сегмент 1 элементтэй хуудасны директортой (1 хуудастай тул энэ хуудсыг л заах).Ийм маягаар богино хуудасны бүтээмж бууруулах саатал 2 хуудас (нэг түвшинт схем шиг сая хуудас биш) л болно.


             sw09d236