Зохиомжийн загвар (компьютер)

(Design pattern (computer science)-с чиглүүлэгдэв)

Зохиомжийн загвар (engl. design patterns) нь программ хангамжийн архитектур ба программ хангамжийн хөгжүүлэлүүдэд дахин давтагддаг загварчлалын асуудлуудыг хамгийн оновчтой шийдсэн үлгэр жишээ шийдлүүд юм.