Event (програмчлал)

Гаднаас орж ирж байгаа өгөдлийн цоожны илгээгчийн обьектын байдлын шилжилтүүдийг харуулна. Холбоо утасны байдал нь илгээгчийн байдал хооронд байна. Цөм өгдөлүүд нэг холбоогоор "байж болно", гаднаас орж ирж байгаа өгөдлийн хүлээх дарааллаас (mutex) зөвхөн нэг утсыг сонгоно.

Event нь шаардлагатай нөхцөл бий болход салбар процессыг саатуулдаг адилтган хамааруулах хувьсагч. Эцэст нь цаг нь нэгээс илүү салбар процессын ажиллагааны хугацааг дуусах үед нь мэдээлдэг. Мөн илгээгч нь синхрон болон асинхроноор дамжиж болно. Компьютерын үйлдлийн систем ажиллаж байхад программаар удирдагдсан нэгэн зэрэг бус идэвхжил бий болдог. Жишээлбэл хэрэглэгч хулганыхаа товчлуур дээр дарахад. Гадаад идэвхжлийн шалтгаан нь компьютерын үйлдэл байдаг. Компьютерын техник хангамж болон программ хангамж нь үйлдлийн системийн талаарх мэдээллийг өөртөө цуглуулдаг бөгөөд тухайн программын төрөл ачаалахад үйлдэл нь удирдлагын программаас үүсч гараад тэндээсээ бусад хэсэгт тархдаг. Синхроны гадаад үйл ажиллагаа байгаа нөхцөлд боловсруулагдсан зохих программ шаардлагатай бөгөөд системийн үйл явцыг удирдахад голдуу ашигладаг.