Logical versus physic address space

Хаяглалт бий болгохдоо CPU-д ["logical address"] хийсвэр хаяг нийтлэг хэрэглэдэг.Гэсэн хэдий ч санах ойн хэсэгт тэдгээр санах ойгоос санах-хаягийн регистр өгөгдөл ачаалхад physic address нийтлэг ашигладаг.Хөрвүүлэлтийн хугацаа болон ачаалах хугацаа хаяглалт нь ижил арга замаар буюу logical болог physic address үүсэн бий болдог.Хэдийгээр гүйцэтгэлийн хугацаа дагавал зохих хаяглалт өөр өөр бүтэц үр дүнд бий болсон.хайрцаглалтад бид ихэвчлэн logical address ба "virtual address" буюу хийсвэр хаяглалт явуулдаг.бид logical address болон хийсвэр хаяглалтыг ээлжлэн эх сурвжалжид хэрэглэдэг.logical address ашигладаг багцыг logical address "space"-орон зай хэмээн нэрлэдэг.Бүх physic address багцад logical address багтдаг ба түүнийг физик хаяглалтын орон зай гэж нэрлэдэг.Тэдгээр гүйцэтгэлийн хугацаа болон хаяглалт горим нь logical хаяг болон physic address орон зай бол хоёр ялгаатай ойлголт.(MMU-memory management unit) нь гэж дуудагддаг төхөөрөмж нь ажлах цагийн дууссан эсэхийг хийсвэр хаяглалт болон физик хаягаас тодорхойлно.Бид амжилттай дуусгах олон аргаас сонголт хийх боломж байгаа.

8.4.jpg


Дээрх зурагт энгийн MMU-г тодорхойлсон байна. Энэхүү регистрийг дахин байршуулсан регистр гэж нэрлэнэ. Дахин байрүулсан регистрийн утга нэмэгдхэд хэрэглэгчээс процесс нэмэгдэж байна гэж ойлгож болно.Хэрэв регистр хаяг 1400 бол хэрэглэгч 0 байна мөн динамикаар 1400 утга авна.Дээрх зурагт 346 байрлалаас 14346 байрлал руу хандсан байна.MS-DOS үйлдлийн системд ажиллах 80x86 процесс нь дөрвөн дахин байршуудах регистр ажилладаг.Хэрэглэгчдэдийн прагрмм хэзээ ч бодит физик хаяг харагдахгүй.Хэрэглэгчийн праграмм 346 заагчийг олж чадна.Санах ойд хадгална.Үүнийг хийхдээ бусад хаягтай харьцуудна.Энэ үед зөвхөн хэрэглэгчийн санах ойн хаягаас(шууд ачаалах болон хадгалах) дахин байршуулсан регистрээс үндсэн регистр хадгална.Хэрэглэгч программ дуусхад logical address устана.Logical address нь physic address-өмнө хэрэглэгдхээр төлөвлөгсөн.Үндсэн агуулга нь logical address space болон physic address space хил хязгаар нь саланга тусдаа бөгөөд энэ бол төв санах ойн жинхэнэ зохион байгуулалт.