Mach operating system

Mach гэж нэрлэгддэг үйлдлийн систем нь. Microkernel-ийг ашиглан модулаар бүтээгдсэн цөм юм. Үйлдлийн системийн бүтэц хэрэглүүр нь Kernel-с ач холбогдолгүй бүрэлдхүүн хэсгийг хасаж, тэднийг хэрэглэгчийн түвшингийн програм болгон хэрэгжүүлэх юм. Үр дүнд нь илүү жижиг Kernel бий болгох юм. Түүнд аль сервис нь Kernel-д үлдэх, аль нь хэрэглэгчийн орон зайд хэрэгжүүлэгдэх вэ? Гэсэн бага зэрэгийн зохицолгоо гарсан. Ерөнхийдөө, microkernel-ийн ерөнхий үүрэг нь хэрэглэгчийн орон зайд ашиглагдаж буй олон төрлийн сервис болон үйлчлүүлэгчийн програмын хоорондох холбооны тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлыг хангах юм. Үйлчлүүлэгчийн програм болон сервис 2хоорондоо хэзээ ч шууд харилцан ашиладаггүй. Харин тэд хоорондоо шууд бусаар Microkernel-д мессиж солилцон холбогддог. Microkernel-ийн 1 ашигтай тал нь үйлдлийн системийг өргөтгөхөд хялбар болгосон арга зам юм. Хэрэглэгчийн орон зайруу бүх шинэ системийн үйлдлүүд нэмсэн ингэснээр тэд kernel-ийг өөрчлөх шаардлагагүй