Timestamp-based protocols

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search
               Хугацааны тэмдэглэгээн дээр үндэслэсэн протокол(timestamp based protocol)

Дээр тодорхойлсон протоколд цоожлогдсон зөрчилдөөний хос шилжилтээр дагуулсан тэрхүү захиалгыг эхний цоожилтын хугацаан дээр тодорхойлогддог бөгөөд нийцэхгүй нормыг хамруулдаг байна. Сериал дугаарлагдсан захиалгыг тодорхойлдог өөр нэг аргачлал урьдчилаж захиалга өгдөгөөрөө онцлогтой юм. Хугацааны тэмдэглэгээг хийх схемийг ашиглахад ихэнхдээ нийтлэг аргачлалыг ашиглагдаг байна. Системийн T шилжилтээр тогтвортой хугацааны тэмдэглэгээг холбож TS ийг багтаадаг байна. Хугацааны тэмдэглэгээ нь системээр товолдог байна. Системийн Тi дамжуулалт бүрт бид гайхалтай толирсон цагын тэмдэглэгээг бид холбоно. TS(Тi) гэж тэмдэглэнэ. Цагын хуваалт нь системд дамжуулалтын өмнө хийгдэнэ, Тi үйлдлийг хийнэ. Хэрэв дамжуулалт, Тi цагын хуваалтаар үүссэн TS(Тi), ба сүүлд нь шинэ дамжуулалт Тi, системд орж TS(Тi)<TS(Тj). Энэ схемийг биелүүлдэг 2 энгийн хэлбэр бий: 1.Системний цагын заалтыг цагын хуваалт мэт авч үз: ө өрөөр хэлбэл дамжуулагчийн цагын заалт нь цагын хуваалттай тэнцүү. Энэ үед дамжуулалт системд орно. Энэ арга нь өөр өөр системд болж буй үед эсвэл багжийн хувьд энэ багж нь цагыг хамт хэрэглээгүй үед дамжуулалт ажиллахгүй. Дамжуулалтын цагын хуваарлилт нь серийн дэс дугаарыг тодорхойлдог. 2.Логик тоолуурыг цагын хуваалтын оронд хэрэглэнэ; ө.х. дамжуулалтын цагын хуваалт нь тоолуурын хэмжээтэй тэнцүү үед зохицуулалт нь системд орно. Шинэ цагын хуваалттай үед тоолуур нь үргэлж өснө. Иймээс, хэрэв TS(Тi)<TS(Тj) бол систем нь хангагдаж, дэс дараалалтай хувиарын адилаар хуваарь бичигдэнэ. Энэ үед дамжуулалт Тi нь Тj дамжуулалтын өмнө үүснэ. Энэ схемийг биелүүлэхийн тулд бид элемент бүрийн өгөдлийг цагын хуваалтын 2 хэмжээнд холбоно. 1.W цагын хуваалт (Q) дурын дамжуулалтын хамгийн том цагын хэмжээсийг тэмдэглэнэ. Энэ нь бичлэгийг (Q) амжилттай биелүүлнэ. 2.R цагын хуваалт (Q) дурын дамжуулалтын хамгийн том цагын хэмжээсийг тэмдэглэнэ. Энэ нь уншилтыг (Q) амжилттай биелүүлнэ. Эдгээр timestamp нь хаана ч хэзээ ч унших бичих зааварчилгаа хийгдэж байхад timestamp шинэчлэгдэж байдаг. Timestamp-н зааварчилгааг гүйцэтгэхэд унших, бичих зөрчлийг тодорхойлох тэрхүү систем нь timestamp protocol юм. Ямар нэгэн үйл ажиллагаа систэмрүү орохдоо time-stamp(хугацааний тамга) авдаг. Хэрвээ хуучин үйл ажиллагаа нь Ti бол time-stamp нь TS(Ti ), шинэ үйл ажиллагаа нь Tj болж time-stamp нь TS(Tj) болж хувиарлагдана . Гэх мэтчилэн TS(Ti )< TS(Ti ) байна. ♦Систэмийн цагын утгыг ашиглан time-stamp ашиглах: Tухайн систэмд ашиглах үйл ажиыгааний тоотой тэнцүү байна. ♦Логик тоолуурыг time- stamp болгон ашиглах : Tухайн үйл ажилгаа явагдах үед тоолуурын утга адил байна. Тийм ч учраас TS(Qi)<TS(Qj) эсхийг заавал шалган Тi , Tj зөв дараалалд оруулна. Дээрхээс хамааран Q нь хоёр утга авна. w-timestamp (Q) – write(Q) ын амжилтай болсон утгыг заана. R-timestamp(Q)-read(Q) ын ажилтай болсон утгыг заана.

Ашигласан материал: 1. http://www.amazon.com/Operating-System-Concepts-Abraham-Silberschatz/dp/1118063333aq