Алгебрын үндсэн теорем

Алгебрын үндсэн теорем (Англи: Fundamental theorem of algebra) нь "Дурын коэффиценттэй комплекс олон гишүүнт нь ядаж нэг комплекс язгууртай байна" хэмээсэн теорем юм.