Амжиргааны түвшин

Амьжиргааны түвшин гэдэг нь хувь хүн гэхээсээ илүү нийгэм, байршилд хамаарах орлого, тав тух, үйлчилгээний түвшин юм. Амьжиргааны түвшин нь хувь хүний ​​амьдралын чанарт хувь нэмэр оруулна гэж үздэг учраас хамааралтай. Амьдралын түвшин гэдэг нь ерөнхийдөө эдийн засаг, нийгэм, улс төр, байгаль орчны асуудал гэх мэт хувь хүний ​​хувийн хяналтаас гадуурх объектив хэмжүүрүүдтэй холбоотой байдаг ба эдгээр нь тухайн хүн дэлхийн хаана амьдрахаа үнэлэх эсвэл эдийн засгийн бодлогын амжилтыг үнэлэхдээ анхаарч үзэх ёстой зүйлүүд юм.

Олон улсын эрх зүйд "хангалттай амьжиргааны түвшин" гэдгийг анх Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд тодорхойлсон бөгөөд цаашлаад Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактад тусгажээ. Тогтвортой хөгжлийн бодлогын үр нөлөөг үнэлэхийн тулд харьцангуй амьдралын туршлагыг үнэлэх эсвэл харьцуулах зорилгоор өөр өөр салбарууд Зохистой Амьжиргааны Стандартыг (Decent Living Standards) тодорхойлсон.

Үүнийг эдийн засагт ашиглах явцад амьдралын түвшинг дээшлүүлэх нь эдийн засгийн өсөлт, эрчим хүчний хэрэглээ болон бусад материалын өсөлттэй шууд холбоотой гэж үздэг.