Аялга

Аялга нь тухайн хэлний дуудлага буюу интонаци юм.