Байгаль орчны эрүүл мэнд

Байгаль орчны эрүүл мэнд нь хүний эрүүл мэндэд нөлөөлж буй байгалийн болон баригдсан орчны бүхий л асуудалд анхаарал хандуулдаг нийгмийн эрүүл мэндийн салбар юм. Эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй хүчин зүйлсийг үр дүнтэй хянахын тулд эрүүл орчныг бүрдүүлэхийн тулд биелүүлэх ёстой шаардлагыг тодорхойлох ёстой. Байгаль орчны эрүүл мэндийн гол дэд салбарууд нь байгаль орчны шинжлэх ухаан, хор судлал, хүрээлэн буй орчны тархвар судлал, байгаль орчин, хөдөлмөрийн анагаах ухаан юм.

Тодорхойлолт

ДЭМБ-ын тодорхойлолт

Байгаль орчны эрүүл мэндийг 1989 онд Дэлхийн Эрүүл Мэндийн Байгууллага (ДЭМБ) баримт бичигт: Хүний эрүүл мэнд, өвчний хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлээр тодорхойлогддог талууд гэж тодорхойлсон байдаг. Үүнийг эрүүл мэндэд нөлөөлж болзошгүй хүрээлэн буй орчны хүчин зүйлүүдэд хандах, хянах онол, практик гэж бас нэрлэдэг.

ДЭМБ-ын 1990 оны баримт бичигт ДЭМБ-ын Европ дахь бүсийн албанаас ашигладаг хүрээлэн буй орчны эрүүл мэндэд "химийн бодис, цацраг туяа болон зарим биологийн бодисуудын шууд эмгэгийн нөлөөг хоёуланг нь багтаасан" гэж заасан байдаг, мөн орон сууц, хот байгуулалт, газар ашиглалт, тээвэр зэрэг бие бялдар, сэтгэл зүй, нийгэм, соёлын өргөн хүрээний орчны эрүүл мэнд, сайн сайхан байдалд үзүүлэх нөлөө (ихэвчлэн шууд бус).