Барилгын суурийн нүх

Барилгын суурь нүх гэдэг нь барилгыг бат бөх, газар хөдлөлд тэсвэртэй болгох зорилгоор 2 болон түүнээс дээш давхар барилгуудад давхараасаа хамааран харилцан адилгүй гүнтэйгээр хийгддэг.