Бета функц

Математикт бета функц буюу Эйлерийн интеграл гэж нэгдүгээр төрлийн, дараах байдлаар тодорхойлогдох тусгай функцийг хэлнэ.

энд