Бизнесийн гүйцэтгэл

Бизнесийн гүйцэтгэлийн менежмент ("корпорацийн гүйцэтгэлийн менежмент" (CPM) ба "аж ахуйн нэгжийн гүйцэтгэлийн удирдлага" гэж нэрлэдэг) нь байгууллагын үйл ажиллагааны менежментийг урьдчилан сонгосон нэг буюу хэд хэдэн зорилгод хүрэх боломжийг олгодог гүйцэтгэлийн менежмент ба аналитик үйл явц юм.  (Ariyachandra, 2006)