Бууж өгөх (дайн)

Бууж өгөх гэдэг нь дайнд ялагдсан тал нь ялсан талд бууж өгөхийг хэлнэ.