Гийгүүлэгч

Гийгүүлэгч гэдэг нь дууны замыг бүрэн буюу хэсэгчлэн хааснаар гаргадаг, ярианы дуу авиа юм. Жишээ нь уруулаар дуудагдах [п], [б]; хэлний урд талаар дуудагдах [т], [д]; хэлний араар дуудагддаг [к], [г]; нарийн сувгаар агаарыг түлхэж дууддаг [ф], [в], [с]; мөн агаарын урсгалыг хамраар дамжуулан гаргадаг [м] ба [н].