Гипотенуз

Тэгш өнцөгт гурвалжин. c1 ба c2 нь катет, h нь гипотенуз.

Гипотенуз (гре. ὑποτείνουσα) гэдэг нь тэгш өнцөгт гурвалжны тэгш өнцгийн эсрэг талыг хэлнэ.