Гомдол

Төрийн байгууллага, албан тушаалтны шийдвэр, үйл ажиллагаагаар иргэдийн хуулиар хамгаалагдсан эрх, эрх чөлөө, ашиг сонирхол зөрчигдсөн гэж үзэж сэргээлгэхээр гаргасан хүсэлтийг гомдол гэнэ. Гомдлыг тухайн байгууллагын удирдах дээд шатны нь байгууллага, албан тушаалтанд хандаж гаргасан байна.