Гэгээн Паул

Гэгээн Паул нь түүхэн хүн бөгөөд Есүс Христийн шавь нарын нэг, Ромын католик, үнэн алдартны шашны гэгээнтэн юм.