Дасан зохицох дархлааны систем

Дасан зохицох дархлааны систем мөн олдмол эсвэл нарийвчилсан гэж нэрлэгдэх нь дархлааны тогтолцооны тусгай системээс бүрддэг дэд систем бөгөөд өвчин үүсгэгчдийг устгах эсвэл өсөлтөөс сэргийлдэг. Олдмол дархлааны систем нь сээр нуруутан амьтдад байдаг дархлааны үндсэн хоёр аргын нэг юм. ( нөгөө нь төрөлх дархлааны систем).

Төрөлх тогтолцооны нэгэн адил дасан зохицох дархлаа нь макромолекулуудаар дамждаг дархлааны бүрэлдэхүүн дэх болон эсийн иммунитетийн хэсгүүдийг агуулж, халдагч өвчин үүсгэгч жижиг организмыг устгадаг. Өргөн тархсан өвчин үүсгэгчдийн ангилалд хариу үйлдэл үзүүлэхээр урьдчилан програмчлагдсан байдаг төрөлх дархлаанаас ялгаатай нь дасан зохицох дархлааны систем нь бие махбодид учирсан эмгэг төрүүлэгч бүрд нарийвчилан хариу үйлдэл үзүүлдэг.

Дасан зохицох дархлаа нь тусгай өвчин үүсгэгчид анхдугаар хариу үйлдэл үзүүлсэний дараагаар дархлаа судлалын ой санамжийг бий болгон ирээдүйд тухайн өвчин үүсгэгчтэй тургарах үед илүү сайн хариу үйлдэл үзүүлэхэд хүргэдэг. Эсрэг бие нь дасан зохицогч дархлааны системийн чухал хэсэг юм.  Энэ систем нь урт хугацааны хамгаалалтаар хангах боломжтой бөгөөд заримдаа хүний бүх амьдралын туршид ч байж болно. Жишээлбэл, улаан бурхан өвчнөөс эдгэрсэн хүн одоо насан туршдаа энэ өвчнөөс хамгаалагдсан; буёад тохиолдолд сархин цэцэгтэй адил насан туршийн хамгаалалт өгдөггүй.