Дезоксирибоз

Дезоксирибоз буюу илүү нарийвчлалтай 2-дезоксирибоз бол H = (C = O) - (CH2) - (CHOH) 3 − H-ийн томъёолол бүхий моносахарид юм. Энэ нэр нь хүчилтөрөгчийн дутагдал бөгөөд хүчилтөрөгчийн атом алдагдсанаас үүссэн гэсэн үг юм. Пентозын чихэр арабиноз ба рибоз нь зөвхөн С2 ′-ийн стереохимийн хувьд ялгаатай тул 2-деоксибироз ба 2-деоксиарабиноз нь тэнцүү боловч сүүлчийн нэр томъёо нь ховор хэрэглэгддэг тул арибиноз биш харин рибоз нь дезоксирибозын урьдчилсан нөхцөл юм.