Диоптр

Диоптр (тэмдэглэгээ: дптр) — линз ба бусад тэнхлэг симметр оптик системүүдийн оптик хүчийг хэмжих нэгж. Нэг диоптр нь нэг метр фокусын зайтай линзийн эсвэл гүдгэр толийн оптик хүчтэй тэнцэнэ. Диоптроор илэрхийлсэн оптик хүч нь үндсэн фокусын зайны (метрээр илэрхийлсэн) урвуу утгатай тэнцэнэ (1/м).