Дотоод энерги

Термодинамикийн (илч зүйн) хувьд термодинамикийн систем буюу тодорхой хил хязгаартай биеийн дотоод энерги нь U заримдаа E гэж тэмдэглэгдсэн байдаг. Энэ нь молекулуудын хөдөлгөөнөөс (шилжилт, энерги, чичиргээ) үүсэх кинетик энергийн нийлбэр юм. Молекулууд эсвэл талстуудын доторхи атомын чичиргээ болон цахилгаан энергитэй холбоотой потенциал энерги нь бүх химийн холбоо дахь энерги, металл дахь чөлөөт дамжуулагч электронуудын энергийг агуулдаг.

Дотоод энерги нь термодинамикийн потенциал бөгөөд хаалттай термодинамик системийн хувьд тогтмол энтропи дээр байгаа бол хамгийн багад тооцогдоно.Мөн үүгээр цахилгаан соронзон эсвэл, хар биетийн цацрагийн дотоод энергийг тооцоолж болно. Энэ нь системийн төлөв байдлын функц,өргөн цар хүрээтэй хэмжигдэхүүн юм. Эрчим хүчний SI нэгж нь түүхэн, уламжлалт нэгжүүд , тухайлбал дулааны калори ( жижиг, том)-д ашиглагдаж байна.

Ерөнхийдөө,

Дотоод энерги нь биеийн хөрвүүлэх болон эргэлтийн кинетик энергийг бүхэлд нь агуулдаггүй. Үүнд мөн харьцангуй масс энергийн эквивалент оруулдаггүй. Биеийн гадаад таталцлын байрлалаас шалтгаалан ямар нэгэн боломжит энерги эсвэл электростатин орон, индукцлагдсан цахилгаан эсвэл тухайн талбайд байгаа боломжит энерги зэрэг ордог.