Дундын хувьсагч

Дундын хувьсагч нь програмын үндсэн хэсэг, түүний дэд хэсгийн бүх хувьсагчийн утгыг хадгалахын тулд санах ойн нэг үүрийг ашиглана. Дундын хувьсагчийг ашиглахдаа програмын үндсэн хэсэгт дараах байдлаар/маягаар/ зарлаж өгдөг.

Програмчлалын хэл Хувьсагч зарлалт Утга олголт
Дундын хувьсагчийн үндсэн синтакс
OpenMP Shared x As Number x = 1000
C int x x = 1000

Харин дэд хэсгүүдэд дараах байдлаар/маягаар/ зарлаж өгдөг. Жишээ нь:

    Shared x As Number эсвэл int x

Дундын хувьсагчийг ашиглахын тулд програмын үндсэн болон дэд хэсгүүдэд хэрэглэгдэхээс өмнө зарлаж, утга олгох шаардлагатай байдаг.

Shared түлхүүр үг[засварлах | кодоор засварлах]

Хэрэглээ

 • Shared(дундын) түлхүүр үг нь өөрийн жагсаалтан дахь хувьсагчийг аль ч хуулбар процест нээлттэй буюу дундын байхыг заана.

Санамж

 • Дундын(shared) хувьсагч санах ойн зөвхөн нэг хаяган дээр байрлах ба бүх хуулбар процесс санах ойн хаягийн утгыг уншиж, бичиж болно.
 • Хос хуулбар процесс дундын хувьсагчид саадгүй хандаж байхыг хянах нь програмистийн үүрэг хариуцлага юм. Үүнийг буруу зохицуулснаар нөөцийн төлөөх өрсөлдөөн (race condition) үүсч болно.

Private түлхүүр үг[засварлах | кодоор засварлах]

Хэрэглээ

 • Private(хувийн) түлхүүр үг нь өөрийн жагсаалтан дахь хувьсагчийг аль ч хуулбар процессоос хаагдмал байхыг заана.

Санамж

 • Ижил төрөлтэй шинэ обьект нь аль ч хуулбар процессын хувьд нэг л удаа зарлагдана.
 • Жинхэнэ обьектын бүх заагч нь шинэ обьектын заагчтай цуг байрлана.
 • Хувийн хувьсагчид аль ч хуулбар процесс дотор анхны утга олгогдоогүй байх хэрэгтэй.

Зэрэгцээ /parallel/ орчны дундын ба хувийн хувьсагч[засварлах | кодоор засварлах]

Зэрэгцээ орчны хувьсагч дундын эсвэл хувийн аль нь ч байсан болно. Дундын хувьсагчийг паралель мужид тодорхойлохоос гадна бүх хуулбар процесс нэгэн зэрэг хандаж болно. Харин хувийн хувьсагч нь аль ч хуулбар процессоос нуугдмал байдаг.

Хувьсагчийн анхны төлөв дараах байдлаар тодорхойлогдоно. Үүнд:

 • Дундын хувьсагч нь санах ойд статик байдлаар байршина.
 • Динамикаар байршсан обьектууд дундын байна.
 • Автоматаар хадгалагдсан хувьсагч нь хувийнх байна.

Дараах кодын хэсэг нь анхдагч дүрмүүдийн жишээг харуулж байна:

int E1;            /* дундын статик хувьсагч */
void main (argvc,...) {    /* argvc нь дундын */
  int i;           /* автоматаар дундын хувьсагч болно */
void *p = malloc(...);     /* malloc-аар санах ойд байршина */
                /* бүх хуулбар процессоос хандах боломжтой */
                /* ба хувийн байж болохгүй */
#pragma omp parallel firstprivate (p)
  {
   int b;           /* автоматаар хувийн хувьсагч */
   static int s;       /* статик дундын хувьсагч */

   #pragma omp for
   for (i =0;...) {
    b = 1;          /* b одоо болтол хувийн хувьсагч! */
    foo (i);         /* i нь хувийн хувьсагч учир */
                /* I нь энэ давталтын хувьсагч */
   }
#pragma omp parallel
   {
    b = 1;          /* b хувьсагч энэ тохиолдолд дундынх */
                /* учир нь програмын өөр хэсэгт ашиглагдаж байна */
   }
  }
 }
int E2;             /* статик дундын хувьсагч */ 
void foo (int x) {       /* зэрэгцээ хэсэгт х хувьсагч хувийн */
int c;             /* */
 ... }

Дараах код нь for давталтыг зэрэгцээгээр ажиллуулах жишээ юм. Энэ жишээнд thread_id болон nloops нь хувийн хувьсагч болохыг харж болно. OpenMP -д for давталтыг зэрэгцээ ажиллуулах нь маш энгийн байдаг. Давталт дахь тоолуурууд (энэ тохиолдолд хувьсагч i) хувийн хувьсагчид байхаар зарлагдсан байна.

#include <stdio.h>
#include <omp.h>
int main(int argc, char **argv) 
{
 int i, thread_id, nloops;
 #pragma omp parallel private(thread_id, nloops) 
 {
  nloops = 0;
   #pragma omp for
   for (i=0; i<1000; ++i) 
   {
    ++nloops; 
   }
  thread_id = omp_get_thread_num();
  printf("Thread %d performed %d iterations of the loop.\n",
      thread_id, nloops ); 
 }
 return 0; 
}