Дэд олонлог

A нь B-ийн жинхэнэ дэд олонлог болохыг харуулсан Эйлерийн диаграм

Математик, тэр дундаа олонлогийн онолд А олонлог нь В олонлогийн дотор агуулагддаг, өөрөөр хэлбэл, А олонлогийн бүх элемент нь В олонлогт харьяалагдаж байвал АВ-ийн дэд олонлог гэж нэрлэдэг.