Евклидийн теорем

Евклидийн теорем. Төгсгөлгүй олон анхны тоо оршин байна.

Баталгаа. Эсрэгээр нь анхны тоонуудын тоог төгсгөлөг гэж үзье. Тэгвэл бүх анхны тоонуудыг хооронд нь үржүүлээд нэгийг нэмэхэд гарах тоо нь ямар ч анхны тоонд хуваагдахгүй.