Жерримандеризм

Жерримандризм (англ. Gerrymandering [ˈdʒɛriˌmændərɪŋ]) - Өөрийн өрсөлдөж буй сонгуулийн тойргийг эрх баригчид өөрсдөө өөрт ашигтайгаар тогтоож ялах магадлалыг нэмэгдүүлэх улс төрийн бодлого.