Загвар:Уур амьсгалын хүснэгт


Баримт[засварлах]
Өнгө
Температур Хур тунадас
> 30
FF4040
25 – 30
FF6347
20 – 25
FF8C00
15 – 20
FFA500
10 – 15
FFCC66
5 – 10
FFFF99
0 – 5
FFFFFF
−5 – 0
F0F8FF
−10 – −5
CFE8FF
−15 – −10
B9D3FF
< −15
8AB0FF
> 100
607CD2
90 – 100
828BD9
80 – 90
4169E1
70 – 80
6495ED
60 – 70
8AB0FF
50 – 60
B9D3FF
40 – 50
CFE8FF
30 – 40
F0F8FF
20 – 30
FFFFFF
10 – 20
FFF8DC
0 – 10
EED8AE

Хуулах үлгэр[кодоор засварлах]

{{Уур амьсгалын хүснэгт
| TABELLE = 
| DIAGRAMM TEMPERATUR = 
| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG = 
| DIAGRAMM NIEDERSCHLAG HÖHE = 
| QUELLE = 
| Überschrift = 
| Ort = 
<!-- Тухайн сарын хамгийн өндөр агаарын температур, °C -->
| hmjan = 
| hmfeb = 
| hmmär = 
| hmapr = 
| hmmai = 
| hmjun = 
| hmjul = 
| hmaug = 
| hmsep = 
| hmokt = 
| hmnov = 
| hmdez = 
<!-- Тухайн сарын хамгийн бага агаарын температур, °C -->
| lmjan = 
| lmfeb = 
| lmmär = 
| lmapr = 
| lmmai = 
| lmjun = 
| lmjul = 
| lmaug = 
| lmsep = 
| lmokt = 
| lmnov = 
| lmdez = 
<!-- Тухайн сарын дундаж агаарын температур, °C -->
| avjan = 
| avfeb = 
| avmär = 
| avapr = 
| avmai = 
| avjun = 
| avjul = 
| avaug = 
| avsep = 
| avokt = 
| avnov = 
| avdez = 
<!-- Тухайн сард унах дундаж хур тунадасны хэмжээ, мм-ээр -->
| nbjan = 
| nbfeb = 
| nbmär = 
| nbapr = 
| nbmai = 
| nbjun = 
| nbjul = 
| nbaug = 
| nbsep = 
| nbokt = 
| nbnov = 
| nbdez = 
<!-- Тухайн сарын өдөр бүрийн нартай байх дундаж цаг -->
| shjan = 
| shfeb = 
| shmär = 
| shapr = 
| shmai = 
| shjun = 
| shjul = 
| shaug = 
| shsep = 
| shokt = 
| shnov = 
| shdez = 
<!-- Тухайн сарын усны (нуур, тэнгис гэх мэт) дундаж  температур, °C -->
| wtjan = 
| wtfeb = 
| wtmär = 
| wtapr = 
| wtmai = 
| wtjun = 
| wtjul = 
| wtaug = 
| wtsep = 
| wtokt = 
| wtnov = 
| wtdez = 
<!-- Тухайн сарын дундаж бороотой өдрийн тоо -->
| rdjan = 
| rdfeb = 
| rdmär = 
| rdapr = 
| rdmai = 
| rdjun = 
| rdjul = 
| rdaug = 
| rdsep = 
| rdokt = 
| rdnov = 
| rddez = 
<!-- Тухайн сарын дундаж агаарын чийгшилт, % -->
| lfjan = 
| lffeb = 
| lfmär = 
| lfapr = 
| lfmai = 
| lfjun = 
| lfjul = 
| lfaug = 
| lfsep = 
| lfokt = 
| lfnov = 
| lfdez = 
}}

Ашиглах жишээ[кодоор засварлах]

Сарын дундаж температур болон хур тунадасны хэмжээ: Парис
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Маx. Температур (°C) 6.9 8.2 11.8 14.7 19.0 21.8 24.4 24.6 20.8 15.8 10.4 7.8 Ø 15.6
Мин. Температур (°C) 2.5 2.8 5.1 6.8 10.5 13.3 15.5 15.4 12.5 9.2 5.3 3.6 Ø 8.6
Тунадас (мм) 53.7 43.7 48.5 53.0 65.0 54.6 63.1 43.0 54.7 59.7 51.9 58.7 Σ 649.6
Нартай цаг (h/d) 1.9 2.9 5.1 6.0 7.5 8.1 7.8 7.1 6.0 4.1 2.0 1.5 Ø 5
Бороотой өдөр (d) 10.2 9.3 10.4 9.4 10.3 8.6 8.0 6.9 8.5 9.5 9.7 10.7 Σ 111.5
Агаарын чийгшил (%) 86 81 76 69 71 73 73 74 79 85 87 88 Ø 78.5
Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
6.9
2.5
8.2
2.8
11.8
5.1
14.7
6.8
19.0
10.5
21.8
13.3
24.4
15.5
24.6
15.4
20.8
12.5
15.8
9.2
10.4
5.3
7.8
3.6
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Хур тунадас
Х
у
р

т
у
н
а
д
а
с
53.7
43.7
48.5
53.0
65.0
54.6
63.1
43.0
54.7
59.7
51.9
58.7
  1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Эх сурвалж: Météo-France; Luftfeuchtigkeit, Sonnenscheindauer: wetterkontor.de

Ашиглах жишээ 2[кодоор засварлах]

Улиастай
Уур амьсгалын диаграмм
123456789101112
 
 
3.4
 
-17
-28
 
 
5.8
 
-11
-26
 
 
4.3
 
-1
-16
 
 
7.9
 
10
-4
 
 
17
 
16
1
 
 
43
 
22
8
 
 
162
 
24
11
 
 
42
 
22
8
 
 
14
 
16
1
 
 
4.5
 
8
-6
 
 
7.1
 
-5
-17
 
 
3.6
 
-14
-25
Температур °CТунадас мм
Эх сурвалж: climate-data.org; weatheronline.de: 2010-01 сараас 2015-12 сар хүртэлх цаг уурын мэдээний дундаж утга
Сарын дундаж температур болон хур тунадасны хэмжээ: Улиастай
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Маx. Температур (°C) −16.7 −11.4 −0.8 9.6 15.6 21.9 24.3 22.1 15.8 7.8 −4.5 −14.2 Ø 5.9
Мин. Температур (°C) −28.4 −25.8 −16.3 −3.9 1.2 7.5 10.6 7.7 0.9 −6.2 −16.7 −24.8 Ø −7.8
Температур (°C) −22.5 −18.6 −8.5 2.9 8.4 14.7 17.4 14.9 8.4 0.8 −10.6 −19.5 Ø −0.9
Тунадас (мм) 3.4 5.8 4.3 7.9 16.8 42.6 161.5 42.4 14.4 4.5 7.1 3.6 Σ 314.3
Нартай цаг (h/d) 5.4 6.6 8.0 8.7 9.8 9.2 8.8 8.2 8.3 6.9 4.9 4.6 Ø 7.5
Бороотой өдөр (d) 4.4 5.7 3.4 4.3 7.0 9.8 12.3 10.3 5.2 4.1 7.5 6.3 Σ 80.3
Т
е
м
п
е
р
а
т
у
р
−16.7
−28.4
−11.4
−25.8
−0.8
−16.3
9.6
−3.9
15.6
1.2
21.9
7.5
24.3
10.6
22.1
7.7
15.8
0.9
7.8
−6.2
−4.5
−16.7
−14.2
−24.8
1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Хур тунадас
Х
у
р

т
у
н
а
д
а
с
3.4
5.8
4.3
7.9
16.8
42.6
161.5
42.4
14.4
4.5
7.1
3.6
  1-р сар 2-р сар 3-р сар 4-р сар 5-р сар 6-р сар 7-р сар 8-р сар 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар
Эх сурвалж: climate-data.org; weatheronline.de: 2010-01 сараас 2015-12 сар хүртэлх цаг уурын мэдээний дундаж утга

Энэхүү загвартай холбоотой асуулт байвал хэлэлцүүлгийн хуудаст бичиж үлдээнэ үү.