Загвар:BS/Texte

Чөлөөт нэвтэрхий толь — Википедиагаас
Jump to navigation Jump to search
Баримт-Доод тал Энэ загвар доторх загвар нь Загвар:BS.

Функц

Энэхүү загвар нь ID-д харгалзах текстийг харуулна . Энэ нь Загвар:BS загварт ашиглагдах бөгөөд шууд хэрэглэгдэхгүй болно

Параметрийн жагсаалт:

<onlyinclude>{{#switch: {{{1|}}}
| BHF   = Өртөө, галт тэрэгний буудал
| BHFq  = Өртөө, галт тэрэгний буудал – хөндлөн
| KBHFa  = Толгой өртөө - Замын эхлэл
| KBHFe  = Толгой өртөө - Замын төгсгөл
| KBFl  = Spitzkehrbahnhof – links
| KBFr  = Spitzkehrbahnhof – rechts
| SBHF  = S-Bahnhof
| KSBHFa = S-Kopfbahnhof – Streckenanfang
| KSBHFe = S-Kopfbahnhof – Streckenende
| DST   = Bahnhof ohne Personenverkehr<!-- Dienststation, Betriebs- oder Güterbahnhof-->
| KDSTa  = Dienst-/Güterbahnhof – Streckenanfang
| KDSTe  = Dienst-/Güterbahnhof – Streckenende
| HST   = Haltepunkt, Haltestelle
| KHSTa  = Halt… – Streckenanfang
| KHSTe  = Halt… – Streckenende
| SHST  = S-Bahnhalt…
| BST   = Blockstelle, Awanst, Anst etc.
| TBHFo  = Turmbahnhof – oben
| TBHFu  = Turmbahnhof – unten
| TBHFxo = Turmbahnhof – oben
| TBHFxu = Turmbahnhof – unten
| TSBHFo = Turm-S-Bahnhof – oben
| TSBHFu = Turm-S-Bahnhof – unten
| TSBHFxo = Turm-S-Bahnhof – oben
| TSBHFxu = Turm-S-Bahnhof – unten
| THSTo  = Turmhalt… – oben
| THSTu  = Turmhalt… – unten
| THSTxo = Turmhalt… – oben
| THSTxu = Turmhalt… – unten
| TSHSTo = Turm-S-Bahnhalt… – oben
| TSHSTu = Turm-S-Bahnhalt… – unten
| TSHSTxo = Turm-S-Bahnhalt… – oben
| TSHSTxu = Turm-S-Bahnhalt… – unten
| ABZlf = Abzweig – in Fahrtrichtung: nach links
| ABZrf = Abzweig – in Fahrtrichtung: nach rechts
| ABZlg = Abzweig – in Gegenrichtung: nach links
| ABZrg = Abzweig – in Gegenrichtung: nach rechts
| ABZdf = Abzweig – in Fahrtrichtung: nach links und rechts
| ABZdg = Abzweig – in Gegenrichtung: nach links und rechts
| ABZdrf = Abzweig – in Fahrtrichtung: geradeaus und nach rechts
| ABZdlf = Abzweig – in Fahrtrichtung: geradeaus und nach links
| ABZdrg = Abzweig – in Gegenrichtung: geradeaus und nach rechts
| ABZdlg = Abzweig – in Gegenrichtung: geradeaus und nach links
| ABZdl = Abzweig – von links in alle Fahrtrichtungen
| ABZdr = Abzweig – von rechts in alle Fahrtrichtungen
| ABZgl+l = Gleisdreieck – geradeaus, nach links, von links
| ABZgl+xl = Gleisdreieck – geradeaus, nach links, ex von links
| ABZgxl+l = Gleisdreieck – geradeaus, ex nach links, von links
| ABZgr+r = Gleisdreieck – geradeaus, nach rechts, von rechts
| ABZgr+xr = Gleisdreieck – geradeaus, nach rechts, ex von rechts
| ABZgxr+r = Gleisdreieck – geradeaus, ex nach rechts, von rechts
| ABZqlr = Gleisdreieck – quer, nach links, nach rechts
| ABZqlxr = Gleisdreieck – quer, nach links, ex nach rechts
| ABZqrxl = Gleisdreieck – quer, nach rechts, ex nach links
| ABZq+lr = Gleisdreieck – quer; von links, von rechts
| ABZq+lxr = Gleisdreieck – quer; von links, ex von rechts
| ABZq+rxl = Gleisdreieck – quer; von rechts, ex von links
| KRZ  = Kreuzung
| KRZt = Kreuzung mit Tunnelstrecke
| KRZh = Kreuzung mit Hochstrecke
| KRZo = Нэг түвшний бус уулзвар – дээгүүр
| KRZu = Нэг түвшний бус уулзвар – доогуур
| STR  = Зам - шулуун
| STRq = Зам - хөндлөн
| STRlf = Зам – явж буй чиглэлд: зүүн эргэнэ
| STRrf = Зам – явж буй чиглэлд: баруун эргэнэ
| STRlg = Зам – явж буй чиглэлийн эсрэг чигт: зүүн эргэнэ
| STRrg = Зам – явж буй чиглэлийн эсрэг чигт: баруун эргэнэ
| STRr+l = Зам – баруун чигт & зүүнээс
| STRl+r = Зам – зүүн чигт & баруунаас
| ENDEa = Streckenende auf freier Strecke – Anfang
| ENDEe = Streckenende auf freier Strecke – Ende
| KMW  = Kilometer-Wechsel
| ÜST  = A/D: Überleitstelle, CH: Spurwechsel
| BS2l = Verschwenkung nach links
| BS2r = Verschwenkung nach rechts
| BS2+l = Verschwenkung von links
| BS2+r = Verschwenkung von rechts
| BS2lc = Verschwenkung nach links + Ecke
| BS2rc = Verschwenkung nach rechts + Ecke
| BS2+lc = Verschwenkung von links + Ecke
| BS2+rc = Verschwenkung von rechts + Ecke
| BS2c1 = Ecke (1. Quadrant)
| BS2c2 = Ecke (2. Quadrant)
| BS2c3 = Ecke (3. Quadrant)
| BS2c4 = Ecke (4. Quadrant)
| BRÜCKE = Гүүр (том)
| BRÜCKE1 = Гүүр (дунд)
| BRÜCKE2 = Гүүр (жижиг)
| SBRÜCKE = Зам гүүр
| WBRÜCKE = Гол дээгүүрх гүүр (том)
| WBRÜCKE1 = Гол дээгүүрх гүүр (дунд)
| WBRÜCKE2 = Гол дээгүүрх гүүр (жижиг)
| WTUNNEL = Туннел эсвэл гол доогуурх гарц
| TUNNEL1 = Туннел
| TUNNEL2 = Туннел – дараалсан хэд хэдэн туннел
| TUNNELa = Туннел – Эхлэл
| TUNNELe = Туннел – Төгсгөл
| BUE  = Төмөр замын гарц
| GRENZE = Хил
| tGRENZE = Туннел доторх хил
| GRENZE+BRÜCKE = Гүүрэн дээрх хил
| GRENZE+WBRÜCKE = Гүүрэн дээрх хил, голын дээгүүр
| TRAJEKT = Бярваазын зогсоол
| ÜWol = Зам зүүн чигт - дээш
| ÜWor = Зам баруун чигт - дээш
| ÜWo+l = Зам зүүнээс - дээш
| ÜWo+r = Зам баруунаас - дээш
| ÜWul = Зам зүүн чигт – доош
| ÜWur = Зам баруун чигт – доош
| ÜWu+l = Зам зүүнээс – доош
| ÜWu+r = Зам баруунаас – доош
| ÜWtl = Зам зүүн чигт – туннелтэй
| ÜWtr = Зам баруун чигт – туннелтэй
| ÜWt+l = Зам зүүнээс – туннелтэй
| ÜWt+r = Зам баруунаас – туннелтэй
| UKRZo = Planfreie Kreuzung – дээш
| UKRZu = Planfreie Kreuzung – доош
| TurmHST = Цамхгийн зогсоол<!-- alte ID -->
| #default =    
}}</onlyinclude>