Загвар:Coordinate/Formatdoku


Энэхүү загвар нь зөвхөн газрын зургийн үлгэрт ашиглагдсан. Үүнийг шууд ашиглах боломжгүй!

Энэ загвар нь тодорхой биш форматыг дараах байдлаар үзүүлнэ. Үүнд:

{{Coordinate/Formatdoku
 |label= хоосон буюу бөглөсөн
 |NS   = Тоо, WGS84 систем дэх уртраг
 |EW   = Тоо, WGS84 систем дэх өргөрөг
 |round= Харагдацыг нарийвчлан үзүүлэх үүднээс таслалын дараах тоог нэмсэн. Сөрөг утгыг бүхэлтгэсэн.
}}

Мөн үзэх CoordinateLink.