Зураг (фото)

Гэрэл зураг нь гэрэл мэдрэмтгий гадаргуу (ихэвчлэн гэрэл зургийн хальс) дээр унасан гэрлээс үүсдэг зураг юм. Гэрэл зураг үүсгэх процесс болон практикийг гэрэл зураг гэдэг.