Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт

Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын гэрээ нь НҮБ-аас байгуулсан гэрээ юм. Үүгээрээ иргэний эрхийг сайжруулахад туслах юм.

Хүний эрхийн түгээмэл тунхаглалд эрхүүдийг жагсаасан байдаг. Энэхүү гэрээ нь 1966 оны 12-р сарын 16-нд эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын гэрээгээр батлагдсан. 1976 онд хүчин төгөлдөр болсон. НҮБ гэрээг хэрэгжүүлэхийн тулд иргэний болон улс төрийн эрхийн хороог байгуулсан.

Үндсэн агуулга:

1-р зүйл. Өөрийгөө тодорхойлох эрх

6-р зүйл. Амьд явах эрх ба Геноцидийн конвенцид

7-р зүйл. Хэнийг ч эрүүдэн шүүх, хүнлэг бус харьцахгүй

8-р зүйл. Боолчлол, албадан хөдөлмөрөөс ангид