Их наяд

Их наяд — Бүхэл тоо, нэгийн араас 12 тэгтэй (&0001000000000000.0000001,000,000,000,000 = 1012, мянган тэрбум эсвэл саян сая).